Lämmöntalteenottojärjestelmän
toiminta ja mitoitus

Neulalämmönsiirtimiä käytetään pääasiallisesti nestekiertoisissa, epäsuorissa rekuperatiivisissa, lämmöntalteenottojärjestelmissä, joissa poistoilman lämpöä siirretään tuloilmaan. Neulalämmönsiirrin ottaa poistoilman lämpöenergiaa talteen ja sitoo sen lämmönsiirtonesteeseen. Neste pumpataan liuospumpun avulla toiseen neulalämmönsiirtimeen, missä nesteen sisältämä lämpöenergia esilämmittää tuloilman. Näin saadaan tuloilman vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta katetuksi 50-90 % poistoilman lämpöenergialla.

Nestekiertoisen LTO-järjestelmän etuna keskitettyihin LTO-ratkaisuihin on mm. se, että poistoilmasta ei pääse siirtymään epäpuhtauksia, bakteereja, hajuja tai kosteutta tuloilmaan. Lisäksi tulo- ja poistoilmakoneet voivat sijaita eri puolilla rakennusta.

Retermian lämmön talteenotto soveltuu asennettavaksi sekä uudisrakennuksiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Vanha ilmastointijärjestelmä voidaan muuttaa energiaa tuhlaavasta energiaa säästäväksi, puhaltimia tai muita laitteita uusimatta. Samalla on mahdollista lisätä järjestelmään koneellinen jäähdytys: LTO-järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirrin toimii tarvittaessa myös jäähdytyspatterina.

Neulalämmönsiirtimillä voidaan mitoittaa sama lämpötilasuhde tai teho kuin perinteisillä pattereilla. Vaihtimen rivisyys ja otsapintanopeus ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät. Näin aikaansaadaan huomattavasti alhaisemmat ilma- ja nestepuolen painehäviöt.

Epäsuoran LTO-järjestelmän lämpötilasuhteen vaikutus neste-ilmapatterin kokoon.
Punaisella värillä merkityissä laatikoissa on ilmoitettu, millä neulalämmönsiirtimen painehäviöillä kyseinen tarvittava LTO-patterin konduktanssi toteutuu.

Ilmanvaihdon epäsuoraa LTO-järjestelmää ei juuri koskaan kannata mitoittaa yli 70 prosentin lämpötilasuhteelle (Retermia News 1/2015). Lisäksi poistopatteri huurtuu herkemmin lämpötilasuhdetta maksimoitaessa. Ilmanvaihdon LTO-järjestelmää on mielekästä täydentää älykkäillä suunnitteluratkaisuilla, hyödyntäen poistoilman lisäksi myös muita ilmaisenergian tai hukkalämmön lähteitä, kuten jäähdytysverkoston paluuveden, maaperän, vesistön ja auringon energiaa sekä esimerkiksi elintarvikkeiden jäähdyttämisessä syntyvää kylmäkoneiden lauhdelämpöä. Älykkäillä suunnitteluratkaisuilla, kuten tuloilman passiivisella lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmällä, on mahdollista parantaa huipunleikkaustehoa ja varmistaa ilmanvaihdon LTO-järjestelmän toimiminen täydellä teholla myös huippupakkasilla.

Tuotteiden suoritusarvot on todennettu mittauksin. Neulalämmönsiirtimen lämmönsiirto-ominaisuudet, suodatusluokka sekä likaantumisen vaikutus lämmönsiirto-ominaisuuksiin on mitattu laboratoriossa. Alla mittaustuloksia 6-rivisistä neulalämmönsiirtimistä koostuvasta nestekiertoisesta lämmöntalteenottojärjestelmästä.

Eräillä kaksilohkoisilla neulalämmönsiirtimillä varustetun LTO-järjestelmän mitattu lämpötilasuhde lämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviön funktiona. Neulalämmönsiirtimen nestepuolen painehäviö mittapisteessä on merkitty kuvaajassa mittapisteen yläpuolelle.

ECO2018 lämpötilasuhdevaatimukset (68 %) täyttyvät 6-riviä syvillä neulalämmönsiirtimillä. Tällöin yksittäisen lämmönsiirtimen ilmanvastus on alle 50 Pa ja nestevastus alle 100 kPa.

Ilmanvaihtokoneen toimiessa osateholla lämpötilasuhde Retermian LTO-järjestelmissä hieman paranee, koska ilmavirtaus neulalämmönsiirtimessä ei laminarisoidu. Tämä näkyy yllä olevan kuvan mittaustuloksissa lämpötilasuhteen paranemisena ilmapuolen painehäviön laskiessa.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.