Usein kysyttyä

Tuotteidemme yksilöllisen mitoituksen vuoksi myös hinnoittelumme on tapauskohtaista ja teemme kustakin kohteesta erillisen tarjouksen.

Neulalämmönsiirrin tulee käytössä edullisimmaksi LTO-ratkaisuksi. Puhaltimen sähkönkulutus pysyy kurissa ja saneerauskohteissa vältytään uusien puhaltimien hankintakustannuksilta. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta ei ole tarvetta hankkia tehokkaampia puhaltimia. Pääsuodattimen käyttöikä pitenee neulalämmönsiirtimen toimiessa ilmaa lämmittävänä ja kuivattavana esisuodattimena. Suodattimen kostumiselta aiheutuvalta ylimääräisiltä suodatinvaihdoilta vältytään, jolloin säästetään suodatinkustannuksissa. Poistopuolella ei tarvita suodatinta ollenkaan.

Toisaalta voidaan myös kysyä, mitä maksaa ratkaista ilmanvaihdon home- ja lumiongelmat tai poistaa käyttöhäiriöt, kuten suodattimien tukkeutuminen ja jäätyminen, ilmavirtojen kuristuminen tai painesuhteiden muuttuminen. Retermian lämmöntalteenottojärjestelmä ratkaisee yleisimmät ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat yhdellä kertaa. Lisäksi neulalämmönsiirrin toimii tarvittaessa myös jäähdyttimenä kesällä, jolloin säästetään erillisen jäähdytyspatterin hankintahinta.

Takaisinmaksuaika riippuu luonnollisesti energian hinnasta ja päivittäisestä ilmanvaihdon käyntiajasta, mutta keskimäärin Retermian LTO-ratkaisut maksavat itsensä takaisin energian säästöllä noin neljässä – kahdeksassa vuodessa.

Ilmapuolen painehäviö vaihtelee kohteittain, mutta tavallisesti se on neulalämmöntalteenotossa noin 30-50 Pa sekä tulo- että poistopuolella.

Neulalämmönsiirtimen alhainen ilmapuolen painehäviö tarkoittaa, ettei puhaltimen tehoa tarvitse kasvattaa lämmöntalteenoton vuoksi. Näin säästetään merkittävästi sähkökustannuksissa, jotka voivat muodostaa jopa 90 % ilmankäsittelyjärjestelmän elinkaarikustannuksista.

Ei tarvitse – eikä kannatakaan. Neulalämmönsiirrin toimii itsessään karkeasuodattimena (suodatusluokka noin G3-tasoa) eikä se tarvitse suojakseen mitään suodatinta. Ylimääräiset suodattimet lämmöntalteenottolaitteen edessä (kylmällä puolella) muodostavat lisäpainehäviöitä ja aiheuttavat kosteus- sekä käyttöhäiriöongelmia. Retermian esisuodattava ja esilämmittävä neulalämmönsiirrin poistaa nämä ongelmat.

Alhaisen otsapintanopeuden ansiosta epäpuhtaudet jäävät neulapatterin pintaan helposti irrotettavaksi kerrokseksi. Siksi neulalämmönsiirrin on helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa lisäksi korkeapainepesurilla ja sopivalla pesunesteellä. Retermian neulalämmönsiirrin on varustettu pesu- ja kondenssiveden keräysaltaalla (RST) ja yhteellä pesun helpottamiseksi.

Ei tapahdu. Neulalämmönsiirrintä käytettäessä voidaan kokonaan luopua palautusilman käytöstä. Ainoastaan poistoilman lämpöenergia otetaan talteen ja siirretään tuloilman lämmitykseen. Näin saavutetaan hyvä sisäilman laatu: poistoilman sisältämät hajut ja käryt (hitsauskäryt, liuotinkäryt, tupakansavu, VOCs) eivät siirry tuloilmaan. Myös paloturvallisuus paranee: poisto voi sijaita kaukana tulosta eikä palo leviä poistokanavasta tulokanavaan.

Retermian lämmöntalteenottolaitteet soveltuu periaatteessa kaiken kokoisiin kohteisiin asuinhuoneistosta suuriin teollisuushalleihin, mutta kannattavimmillaan investointi on keskikokoisissa – keskisuurissa kohteissa (ilmamäärä 1 – 150 m³/s).

Tyypillisiä kohteita ovat sairaalat, terveyskeskukset, konttorirakennukset, hotellit ja ravintolat, ammattikeittiöt, oppilaitokset, päiväkodit, liikunta- ja uimahallit, konsertti- ja kongressirakennukset sekä pienteollisuuskohteet. Minimi-ilmamääränä epäsuoralle LTO-järjestelmälle voidaan pitää noin 0,5 m³/s. Vanhojen asuinkerrostalojen poistoilmalämpöpumppu järjestelmissä (PILP) LTO-laitteen minimi ilmamäärän on 200-300 l/s.

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan helposti asentaa ulkosäleikön tilalle, jolloin sen huolto on yksinkertaista suorittaa esim. yläpuolisen huoltoluukun kautta. Ulkosäleikön tilalle asennettaessa saavutetaan tulopuolella maksimaalinen hyöty neulalämmönsiirtimestä. Neulalämmönsiirrin pitää koko ilmanvaihdon tulopuolen kanaviston kuivana ja puhtaana: ilma esilämmitetään ja esisuodatetaan jo säleikön kohdalla eikä vasta kanavistossa. Näin vältytään lumen ja kosteuden aiheuttamilta ongelmilta, kuten suodattimien kastumiselta, jäätyminen ja repeytyminen.

Vanhaan piippuun asennus onnistuu kätevästi niin, että Retermia toimittaa suoraan työmaalle LTO-huippuimurin, joka asennetaan vanhan huippuimurin tilalle. Mikäli poistopuhallin sijaitsee sisätiloissa, korvataan vanha jäteilman ulospuhallushajottaja Retermian Ulospuhalluskatoksella.

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa ilmanotto- ja ilmanpoistokammioihin keskitetysti joko säleikköjen tilalle tai irrotettavien säleikköjen taakse kammioon. IV-konehuoneessa voi sijaita useita koneita: voidaan tehdä useille tulo- ja poistoilmakoneille koneelle yhteinen lämmöntalteenotto, koska neulalämmönsiirrin sietää suuria ilmamäärän muutoksia. Järjestelmä voi olla myös ilmamääräsääteinen (VAV), jolloin kesällä voidaan käyttää suurempia ilmamääriä jäähdytykseen tarvitsematta rakentaa erillistä kesäohitusta.

Prosessiteollisuus:
Teollisuuskohteiden suunnittelussa on hyvä kysyä erikseen neuvoa Retermian asiantuntijoilta. Yleensä neulalämmönsiirrin ei sovellu yli 80 °C:n lämpötiloihin. Monissa prosessiteollisuuden kohteissa voidaan kuitenkin sijoittaa neulalämmönsiirrin tulopuolelle ja poistopuolelle jokin muu ratkaisu. Näin saavutetaan tulopuolella neulalämmönsiirtimen tarjoamat edut (esisuodatus ja esilämmitys: pääsuodatin pysyy kuivana). Laitetoimittaja ei kuitenkaan voi antaa toiminnallista takuuta lämpötilasuhteelle LTO-järjestelmästä, johon on toimittanut vain osan pattereista.

Uimahallit:
Neulalämmönsiirrin soveltuu uimahallien lämmöntalteenottoon: se kestää kostean ja klooripitoisen ilman.

Maalaamo:
Olemme toteuttaneet myös maalaamotilojen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoja.
Neulalämmönsiirrin on mahdollista korroosiosuojapinnoittaa sekä Ulospuhalluskatokseen on mahdollista sijoittaa erillinen suodatin mahdollista märkää maalia varten. Maalaamotilan LTO:n toteutus tulee tarkastella erikseen riippuen siitä, minkä tyyppistä maalaustoimintaa tilassa suoritetaan (märkämaalaamo, pulverimaalaamo, poistoilman lämpötila, syövyttävien aineiden ja maalihöyryn pitoisuus jne).

Leipomo:
Olemme toteuttaneet useita leipomotilan ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä. Leipomokohteet tulee tarkastella erikseen (mm. poistoilman lämpötila, pölypitoisuus). Jauhopölyn vuoksi LTO-poistopatterin sijoitteluun ja huollettavuuteen tulee kiinnittää huomiota suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Ravintolat ja ammattikeittiöt:
Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa ammattikeittiöihin ja ravintoloihin, koska se sietää likaantumista ja on pestävissä. Itse asiassa neulalämmönsiirrin on ainoa tunnettu LTO-laite, joka toimii rasvaisessa keittiön poistoilmassa.

Cu/ Al / Fe -inhibioiduista 30-40 % vesi-etyleeni-/propyleeniglykoliliuoksista seuraavia kauppanimiä:
– Etyleeniglykoli : Zero HD (Telko Oy) ja Dowcal 100 (Algol Oy)
– Propyleeniglykoli: Zero Propylen (Telko Oy); Dowcal N ja Dowcal 200 (Algol Oy)

Jäähdytys voidaan toteuttaa Retermia LTO-järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirtimillä syöttämällä liuosjäähdyttimestä tai tasaussäiliöstä kylmää liuosta tarpeen mukaan, jolloin jäähdytystehoa on mahdollista säätää portaattomasti. Vaihtoehtoisesti jäähdytys voidaan toteuttaa erillisellä jäähdytyspatterilla, joka on kytketty jäähdytyskoneen tasaussäiliöön, porakaivoon (passiivinen jäähdytys) tai levylämmönsiirtimeen.

Kyllä. Esimerkiksi jäähdytyspalkkien sitomaa lämpöä voidaan talvella siirtää neulapatterin avulla tuloilman esilämmitykseen. Jäähdytyskoneen talvikäytöltä vältytään ja säästyy sähköä, joka on moninkertaisesti lämmitysenergiaa kalliimpaa.

Kyllä, lauhdelämpöä voidaan helposti hyödyntää neulalämmönsiirtimellä. Lauhdelämpö esim. jäähdytyskoneesta siirretään neula-LTO-liuospiiriin talvikäytön aikana.

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan rakentaa ulospuhallus-/ ilmanottokatokseksi Retermian tehtailla.

Neulalämmönsiirtimet voidaan asentaa tulo- ja poistoilmakammioihin erilliseen väliseinään tai tulo-/poistosäleikköjen tilalle. Itsekantava runko mahdollistaa tuennan lattiasta tai seinästä.

Neulalämmönsiirrin on helppo pestä vuosihuollon yhteydessä imuroimalla ja korkeapainepesurilla. Neulalämmönsiirrin on varustettu pesuvesialtaalla. Pesuvedet voidaan johtaa pois joko pesuvesiyhteen kautta tai vaihtoehtoisesti (katolle sijoitettavat mallit) laskea katolle pesuvesialtaan kulmista. Huoltotoimien onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon muutamia asioita, joista lisää tietoa sivulla Suunnittelijalle.

Pesurissa tulee olla erikoissuutin neulapinnan vaurioitumisen estämiseksi. Pesuaineliuoksen tulee olla alkaalista metallipesuainetta. Retermia toimittaa haluttaessa laitetoimituksen yhteydessä pesuripaketin (sisältää Kärcher-painepesurin, erikoissuuttimen ja pesuaineliuoksen).

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.