Retermian toiminnan ympäristövaikutukset

Ympäristötyömme on ennen kaikkea panostamista tuotteiden korkeaan laatuun ja kestävyyteen. Hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitarkastelut ohjaavat osaltaan ympäristömyötäistä tuotesuunnitteluamme.

Lämmöntalteenottolaitteidemme sydämenä toimii itse kehitetty, patentoitu, neulaputki. Alumiininauhasta ja kupari- tai alumiiniputkesta valmistettava neulaputki taivutetaan ja kootaan lämmönsiirtimeksi Retermia Oy:n tehtailla Heinolassa.

Neulalämmönsiirtimen osien valmistusta Retermian tehtailla Heinolassa.

Valmiiseen tuotteeseen sisältyy itsetuotetun neulaputken lisäksi alihankintana teetettyjä laippoja ym. puolijalosteita. Laitteiden rungot, kuoret, avattavat kannet, huoltoluukut ym. valmistetaan useimmiten itse raaka-aineista ja puolijalosteista.

Neulalämmönsiirtimet sisältävät arvokkaita, kierrätettäviä, raaka-aineita.

Lämmönsiirtimien valmistus aiheuttaa päästöjä ympäristöön ja kuluttaa luonnonvaroja. Alumiinin ja teräksen valmistus sekä laitteen käytön aikainen sähkönkulutus ovat ympäristön kannalta erityisen merkittäviä elinkaaren vaiheita. Neulalämmönsiirrin säästää energiaa normaalisti 24-35 kertaisesti sen, mitä energiaa kuluu tuotteen valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen. Neulalämmönsiirtimen positiiviset ympäristövaikutukset ylittävät siten moninkertaisesti laitteen valmistuksen ja käytön ympäristörasitukset.

Käytönaikainen sähkönkulutus koostuu pääasiassa lisääntyneen painehäviön aiheuttamasta puhaltimen lisätehon tarpeesta sekä lämmönsiirtonesteen pumppauksesta. Säännöllinen huolto pitää neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviön alhaisena ja sähkönkulutuksen pienenä.

Lämmönsiirtimien komponenteista suurin osa on arvokasta kierrätyskelpoista metallia. Retermia ottaa vastaan käytöstä poistetut neulalämmönsiirtimet ja huolehtii niiden kierrätyksestä.

Retermian tuotantohallin ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakoneena toimii pystymallinen RETCARE IN S -kone, poistokoneena LTO-huippuimuri. Järjestelmä täyttää vuoden 2018 ekosuunnitteluvaatimukset.

Raaka-aineet ja puolijalosteet muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista ja tästäkin syystä niiden käytön tehokkuus pyritään maksimoimaan. Uudet tuotantotavat suunnitellaan materiaaleja säästäviksi. Tästä seuraa kustannussäästön lisäksi myös vähentynyt ympäristörasitus: materiaalien valmistuksen ympäristökuormat vähenevät. Kaikki syntyvä metallijäte kierrätetään.

Valmiit tuotteet pakataan puulavoille ja suojataan muovikalvolla. Vientiin menevät tuotteet suojataan lisäksi puuhäkein silloin, kun niiden rakenne sitä edellyttää. Pakkausten hyötykäytöstä on huolehdittu.

Tuotannossa käytettävien kemikaalien valinnoissa otetaan huomioon työturvallisuus ja ympäristö. Kemikaalien tuotekehitystä seurataan aktiivisesti ja kemikaalit pyritään vaihtamaan vähemmän haitallisiksi sitä mukaa kun uusia tuotevaihtoehtoja tulee markkinoille. Ongelmajätteiden määrää pyritään näin vähentämään.

Jätteet lajitellaan paperi-, pahvi-, energia-, kaatopaikka- ja ongelmajätteiksi sekä kukin metallijätelaji erikseen. Kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän (alle 1 % kokonaisjätemäärästä). Jätteiden määrää pyritään vähentämään. Hankintoja tehtäessä neuvotellaan toimittajien/ valmistajien kanssa turhan pakkaus- yms. materiaalien käytön vähentämisestä. Tuotantoprosessista ei käytännössä synny jätevettä.

Kiinteistöjen energiankulutus pidetään kurissa energiatehokkaan ilmastoinnin, jäähdytyksen ja lämmityksen avulla.

Tuotantohalliin sisään puhallettavaa ilmaa esilämmitetään porakaivolla. Järjestelmässä on kaksiportainen talteenotto: Ensin porakaivosta otetaan ilmanvaihdon esilämmitys, ja kesällä jäähdytys. Toinen neulalämmönsiirrin kerää poistoilmasta lämmön talteen ja tuo sen sitten tuloilman esilämmittämiseen.