Suuri potentiaali

Konepajoissa ja muissa raskaan teollisuustuotannon tiloissa käytetään usein suuria ilmavirtoja ja prosesseissa vapautuu paljon lämpöä. Potentiaalia lämmöntalteenotolle riittää – tehtävää vaikeuttavat kuitenkin poistoilman likaisuus tai jopa syövyttävyys.

Toimialan ymmärrys korostuu myös prosessiteollisuuden lämmöntalteenotossa. Tarvitaan korkealaatuisia ja likaa sietäviä LTO-laitteita, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Lämpö talteen likaisestakin ilmasta

Perinteisiä LTO-laitteita käytettäessä tulee poistoilma suodattaa ennen lämmöntalteenottoa. Poistoilman epäpuhtauksista johtuvat tiheät suodattimien vaihdot heikentävät järjestelmän kannattavuutta.

Retermian LTO-järjestelmässä poistoilmaa ei tarvitse suodattaa, sillä neulaputket sallivat epäpuhtauksien kertymän pinnoilleen lämpötilasuhteen heikkenemättä, ja painehäviönkin kasvu on pieni.

Vähemmän kanavia, enemmän tuotantoa

Ilmasta-ilmaan -LTO-järjestelmissä poistoilma kanavoidaan tuloilmakoneiden yhteyteen pitkillä, säännöllistä puhdistamista vaativilla, kanavilla. IV- ja palomääräykset asettavat lisäksi omat rajoitteensa yhteiskanavoinneille.

Hajautetussa Retermian LTO-ratkaisussa poistoilmaa ei tarvitse kanavoida pitkillä poistoilmakanavilla, vaan talteenotettu lämpö siirretään vähemmän asennustilaa vaativissa liuosputkissa. Retermia-järjestelmä jättää enemmän asennustilaa teollisuustuotannon vaatimille omille järjestelmille,
kuten siltanostureille.

Kohdekohtaisesti räätälöidyt LTO-ratkaisut

Likakuormituksen ollessa poikkeuksellisen suurta Retermia LTO-laitteet jaetaan pienempiin lohkoihin puhdistettavuuden helpottamiseksi. Haastavissa kohteissa lämmönsiirtopintaa pinnoitetaan korroosiokestävyyden parantamiseksi tai lian irtoavuuden helpottamiseksi.

Leipomot

Maalaamot ja räjähdysvaaralliset tilat

Valimot

Konepajat ja hitsaamot