Yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset

Yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset

Retermiassa otetaan ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassa. Retermiassa on aina panostettu erityisen paljon tuotekehittelyyn ja tuotteiden korkeaan laatuun. Osana tuotekehittelyä pyritään mahdollisimman materiaalitehokkaaseen toimintaan tuotteiden valmistamisessa.

Retermia Oy:ssä tuotetaan ja myydään itse kehitetystä ja patentoidusta neulaputkesta valmistettuja lämmöntalteenottolaitteita. Alumiininauhasta ja kupari- tai alumiiniputkesta valmistettava neulaputki taivutetaan ja kootaan lämmönsiirtimeksi Retermia Oy:n tehtailla Heinolassa. Valmiiseen tuotteeseen sisältyy itsetuotetun neulaputken lisäksi alihankintana teetettyjä laippoja ym. puolijalosteita. Laitteiden rungot, kuoret, avattavat kannet, huoltoluukut ym. valmistetaan useimmiten itse raaka-aineista ja puolijalosteista. Retermia Oy:n toimintaan kuuluu myös kotimaan markkinointi, elinkaaripalvelut, mitoituspalvelu, LVI-suunnittelijoiden tekninen tuki sekä normaalit myyntiin liittyvät tehtävät ja palvelut.

Raaka-aineet ja puolijalosteet muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista ja tästä syystä niiden käytön tehokkuus pyritään maksimoimaan. Uudet tuotantotavat suunnitellaan materiaaleja säästäviksi. Tästä seuraa kustannussäästön lisäksi myös vähentynyt ympäristörasitus: kun hukka minimoidaan, jätteen määrä vähenee. Toisaalta valmistettaessa “vähemmästä enemmän” edistetään kestävää kehitystä myös siten, että materiaalien valmistuksen ympäristökuormat vähenevät.

Valmiit tuotteet pakataan puulavoille ja suojataan muovikalvolla. Vientiin menevät tuotteet suojataan lisäksi puuhäkein silloin, kun niiden rakenne sitä edellyttää. Pakkausten hyötykäytöstä on huolehdittu.

Hankintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin. Tuotannossa käytettävien kemikaalien valinnoissa otetaan huomioon työturvallisuus ja ympäristö. Kemikaalien tuotekehitystä seurataan aktiivisesti ja kemikaalit pyritään vaihtamaan vähemmän haitallisiksi sitä mukaa kun uusia tuotevaihtoehtoja tulee markkinoille. Ongelmajätteiden määrää pyritään näin vähentämään.

Jätteet lajitellaan paperi-, pahvi-, energia-, kaatopaikka- ja ongelmajätteiksi sekä kukin metallijätelaji erikseen. Kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän (alle 1 % kokonaisjätemäärästä). Jätteiden määrää pyritään vähentämään. Hankintoja tehtäessä neuvotellaan toimittajien/ valmistajien kanssa turhan pakkaus- yms. materiaalien käytön vähentämisestä. Tuotantoprosessista ei käytännössä synny jätevettä.

Kiinteistöjen energiankulutus pidetään kurissa energiatehokkaan ilmastoinnin, jäähdytyksen ja lämmityksen avulla.

Tuotantohalliin sisään puhallettavaa ilmaa esilämmitetään porakaivolla. Järjestelmässä on kaksiportainen talteenotto. Ensin porakaivosta otetaan ilmanvaihdon esilämmitys, ja kesällä jäähdytys. Toinen neulalämmönsiirrin kerää poistoilmasta lämmön talteen ja tuo sen sitten tuloilman esilämmittämiseen.

Henkilöstölle järjestetään koulutusta ympäristöasioissa. Tavoitteena on, että henkilöstö tuntee omaan toimintaansa liittyvät ympäristövaikutukset ja tietää, miten niitä voidaan vähentää.