Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Retermia Oy:n energiaa säästävät neulalämmönsiirtimet vähentävät ympäristöön kohdistuvia rasituksia. Lämmön ja sähkön säästäminen vähentää hiilidioksidi-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöjä ja hidastaa siten ilmastonmuutosta ja happamoitumista.

Retermia Oy:

  • Tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset ja sitoutuu jatkuvasti parantamaan ympäristömyötäisten toimenpiteidensä tasoa
  • Ottaa ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan hallinnosta ja markkinoinnista tuotantoon ja tuotesuunnitteluun
  • Kehittää henkilöstönsä ympäristöosaamista ja -tietoisuutta koulutuksen avulla
  • Noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä
  • Ottaa huomioon asiakkailta ja sidosryhmiltä tulevat ympäristövaatimukset ja -tiedustelut
  • Määrittää toiminnalleen ympäristöpäämäärät ja ympäristötavoitteet ja tarkkailee niiden toteutumista säännöllisesti
  • Kartoittaa toiminnan ympäristöriskit ja laatii suunnitelmat niiden torjumiseksi
  • Tiedottaa ympäristöasioistaan avoimesti kaikille asiaankuuluville tahoille.
  • Kaikki Retermia Oy:n työntekijät ovat tietoisia tästä ympäristöpolitiikasta ja sitoutuvat sen toteuttamiseen.