SFP-luku

SFP-luku

SFP (specific fan power) -luvulla tarkoitetaan ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien ominaissähkötehon kulutusta. Yksikkönä käytetään kW / m3/s, kWs/ m3 tai Ws/ m3.

SFP-luku ilmoittaa ilmastointijärjestelmän (tulopuoli + poistopuoli) puhaltimien sähköverkosta ottaman tehon rakennuksen läpi siirrettyä ilman tilavuusvirtayksikköä kohden.

SFP = (Ptulo + Ppoisto) / qdim

Missä:
Ptulo                             tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW

Ppoisto                          poistoilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW

qdim                             laitteiston mitoitettu tilavuusvirta eli suurin tulo- tai poistoilmavirta, m3/s

Tulo- ja poistoilmapuhaltimien sähkötehon tarve lasketaan seuraavasti:

Ptulo= dptulo*qtulo/(ηtulo*1000)

Missä:
Ptulo=                   tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW

dptulo=                 tuloilmajärjestelmän (kanavisto + päätelaitteet + IV-kone) painehäviö, Pa

qtulo=                   tuloilmavirta, m3/s

ηtulo=                   tulopuhaltimen kokonaishyötysuhde

Ppoisto= dppoisto*qpoisto/(ηpoisto*1000)

Missä:
Ppoisto=                poistoilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW

dppoisto=              poistoilmajärjestelmän (kanavisto + päätelaitteet + IV-kone) painehäviö, Pa

qpoisto=                poistoilmavirta, m3/s

ηpoisto=                poistopuhaltimen kokonaishyötysuhde