Usein esitetyt kysymykset

1 KUSTANNUKSET

1.1 Mitä neulalämmönsiirtimet maksavat?

Tuotteidemme yksilöllisen mitoituksen vuoksi myös hinnoittelumme on tapauskohtaista ja teemme kustakin kohteesta erillisen tarjouksen.

Neulalämmönsiirrin tulee käytössä edullisimmaksi LTO-ratkaisuksi: puhaltimen sähkönkulutus pysyy kurissa, saneerauskohteissa vältytään uusien puhaltimien hankintakustannuksilta (neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta ei ole tarvetta hankkia tehokkaampia puhaltimia) ja pääsuodattimen käyttöikä pitenee ja suodattimen kostumiselta aiheutuvalta ylimääräisiltä suodatinvaihdoilta vältytään, jolloin säästetään suodatinkustannuksissa. Poistopuolella ei tarvita suodatinta ollenkaan.

Toisaalta voidaan myös kysyä, mitä maksaa ratkaista home- ja lumiongelmat tai poistaa käyttöhäiriöt (suodattimien tukkeutuminen ja jäätyminen, ilmavirtojen kuristuminen, painesuhteiden muuttuminen jne.). Retermian lämmöntalteenottojärjestelmä ratkaisee yleisimmät ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat yhdellä kertaa. Kaiken lisäksi neulalämmönsiirrin toimii tarvittaessa myös jäähdyttimenä kesällä, jolloin säästetään erillisen jäähdytyspatterin hankintahinta.

1.2 Mikä on Retermian LTO-laitteen takaisinmaksuaika?

Takaisinmaksuaika riippuu luonnollisesti energian hinnasta ja päivittäisestä ilmanvaihdon käyntiajasta, mutta keskimäärin Retermian LTO-ratkaisut maksavat itsensä takaisin energian säästöllä noin neljässä – kahdeksassa vuodessa.

2 NEULALÄMMÖNSIIRTIMEN TEKNISET OMINAISUUDET

2.1 Mikä on neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö?

Ilmapuolen painehäviö vaihtelee kohteittain, mutta tavallisesti se on neulalämmöntalteenotossa noin 30 – 50 Pa sekä tulo- että poistopuolella.

2.2 Mitä merkitystä ilmapuolen painehäviöllä on?

Ilmapuolen painehäviöllä (virtausvastuksella) on suuri merkitys käyttökustannusten kannalta. Neulalämmönsiirtimen alhainen ilmapuolen painehäviö tarkoittaa, ettei puhaltimen tehoa tarvitse kasvattaa lämmöntalteenoton vuoksi. Näin säästetään merkittävästi sähkökustannuksissa, jotka voivat muodostaa jopa 90 % ilmankäsittelyjärjestelmän elinkaarikustannuksista.
Alhainen ilmapuolen painehäviö on erityisen tärkeää myös monissa saneerauskohteissa, joissa ei haluta vaihtaa vanhoja puhaltimia kustannussyistä uusiin. Vanhojen puhaltimien teho ei useinkaan riitä säilyttämään haluttua ilmavirtaa tavanomaisen lämmöntalteenottolaitteen lisäämisen jälkeen. Jos järjestelmään tästä huolimatta asennetaan korkean ilmapuolen painehäviön aiheuttava LTO-laite, seurauksena on helposti ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa. Etenkään sairaaloissa ja muissa vastaavissa, korkeaa sisäilman laatua edellyttävissä kohteissa tätä painesuhteiden ja sitä kautta ilman virtaussuuntien muuttumista ei voida sallia.

2.3 Mikä on neulalämmönsiirtimen nestepuolen painehäviö ja mitä merkitystä sillä on?

Nestepuolen painehäviö riippuu lämmönsiirtonesteestä ja pitoisuudesta, mutta keskimäärin se on neulalämmönsiirtimessä 40-100 kPa/ lämmönsiirrin. Nestepuolen painehäviö vaikuttaa liuospumpun sähkön kulutukseen. Pumpun hyötysuhde on korkea, syntyvä ylilämpö siirtyy lähes kokonaan nesteeseen ja se voidaan siten hyödyntää lämmöntalteenotossa.

2.4 Tarvitseeko neulalämmönsiirtimen eteen laittaa suodatinta?

Ei tarvitse – eikä kannatakaan. Neulalämmönsiirrin toimii itsessään karkeasuodattimena (suodatusluokka noin G3-tasoa) eikä se tarvitse suojakseen mitään suodatinta. Ylimääräiset suodattimet lämmöntalteenottolaitteen edessä (kylmällä puolella) muodostavat lisäpainehäviöitä ja aiheuttavat kosteus- sekä käyttöhäiriöongelmia. Retermian esisuodattava ja esilämmittävä neulalämmönsiirrin poistaa nämä ongelmat. Alhaisen otsapintanopeuden ansiosta epäpuhtaudet jäävät neulapatterin pintaan helposti irrotettavaksi kerrokseksi. Siksi neulalämmönsiirrin on helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa lisäksi korkeapainepesurilla ja sopivalla pesunesteellä. Retermian neulalämmönsiirrin on varustettu pesu- ja kondenssiveden keräysaltaalla (RST) ja yhteellä pesun helpottamiseksi.

2.5 Tapahtuuko Retermian LTO-laitteissa vuotoa poistoilmasta tuloilmaan?

Ei tapahdu. Neulalämmönsiirrintä käytettäessä voidaan kokonaan luopua palautusilman käytöstä. Ainoastaan poistoilman lämpöenergia otetaan talteen ja siirretään tuloilman lämmitykseen. Näin saavutetaan hyvä sisäilman laatu: poistoilman sisältämät hajut ja käryt (hitsauskäryt, liuotinkäryt, tupakansavu, VOCs) eivät siirry tuloilmaan. Myös paloturvallisuus paranee: poisto voi sijaita kaukana tulosta eikä palo leviä poistokanavasta tulokanavaan.

2.6 Mitä lämmönsiirtonesteitä neulalämmönsiirtimessä voidaan käyttää?

Cu/ Al / Fe -inhibioiduista 30 – 40 % vesi-etyleeni-/propyleeniglykoliliuoksista seuraavia kauppanimiä:
Etyleeniglykoli : Zero HD (Telko Oy) ja Dowcal 100 (Algol Oy)
Propyleeniglykoli: Zero Propylen (Telko Oy); Dowcal N ja Dowcal 200 (Algol Oy).

3 SOVELTUVUUS ERITYYPPISIIN KOHTEISIIN

3.1 Minkä kokoisiin kohteisiin Retermian LTO-laitteet soveltuvat?

Neulalämmöntalteenotto soveltuu periaatteessa kaiken kokoisiin kohteisiin asuinhuoneistosta suuriin teollisuushalleihin, mutta kannattavimmillaan investointi on keskikokoisissa – keskisuurissa kohteissa (ilmamäärä 1 – 150 m3/s). Tyypillisiä neulalämmöntalteenoton kohteita ovat sairaalat, terveyskeskukset, konttorirakennukset, hotellit ja ravintolat, ammattikeittiöt, oppilaitokset, päiväkodit, liikunta- ja uimahallit, konsertti- ja kongressirakennukset sekä pienteollisuuskohteet. Minimi-ilmamääränä epäsuoralle LTO-järjestelmälle voidaan pitää noin 0,5 m3/s. Vanhojen asuinkerrostalojen poistoilmalämpöpumppu järjestelmissä (PILP) LTO-laitteen minimi ilmamäärän on 200-300 l/s.

3.2 Soveltuvatko Retermian LTO-laitteet hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään?

Kyllä. Vanhat huippuimurit voidaan hyödyntää ja muuttaa LTO-huippuimureiksi, koska poistopuolelle ei tarvita suodatinta (neulapatteri toimii poistopuolen suodattimena). Neulapatterin alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta vanhojen puhaltimien teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen. Tulopuolella ulkosäleiköt voidaan muuttaa LTO-ulkosäleiköiksi.

3.3 Soveltuvatko Retermian laitteet keskitettyyn IV-järjestelmään?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa ilmanotto- ja ilmanpoistokammioihin keskitetysti joko säleikköjen tilalle tai irrotettavien säleikköjen taakse kammioon. IV-konehuoneessa voi sijaita useita koneita: voidaan tehdä useille tulo- ja poistoilmakoneille koneelle yhteinen lämmöntalteenotto, koska neulalämmönsiirrin sietää suuria ilmamäärän muutoksia. Järjestelmä voi olla myös ilmamääräsääteinen (VAV), jolloin kesällä voidaan käyttää suurempia ilmamääriä jäähdytykseen tarvitsematta rakentaa erillistä kesäohitusta.

4 ASENNUS

4.1 Voidaanko neulalämmönsiirrin asentaa:

a) suoraan vanhaan piippuun?

Kyllä. Asennus onnistuu niin että Retermia toimittaa suoraan työmaalle LTO-huippuimurin, joka asennetaan vanhan huippuimurin tilalle. Mikäli poistopuhallin sijaitsee sisätiloissa, korvataan vanha jäteilman ulospuhallushajottaja Retermian Ulospuhalluskatoksella.

b) ulkosäleikön tilalle?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan helposti asentaa ulkosäleikön tilalle, jolloin sen huolto on kaikkein helpointa suorittaa esim. yläpuolisen huoltoluukun kautta. Ulkosäleikön tilalle asennettaessa saavutetaan maksimaalinen hyöty neulalämmönsiirtimestä, sillä silloin se pitää koko ilmanvaihdon tulopuolen kanaviston kuivana ja puhtaana (ilma esilämmitetään ja esisuodatetaan jo säleikön kohdalla eikä vasta kanavistossa).

c) konehuoneeseen/ koneen rakenneosaksi?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa tarvittaessa yhtä hyvin myös konehuoneeseen tai koneen rakenneosaksi sekä tulo- että poistopuolella. Tällöin kuitenkin menetetään joitakin erityisetuja, kuten kanaviston alkuosan säilyminen puhtaana ja kuivana. Pääsuodatin pysyy silti kuivana ja sen käyttöikä pitenee. Tämä ratkaisu soveltuu hyvin esimerkiksi siinä tilanteessa, jos eri koneilla on suuria eroja käyttöajoissa tai palotekniset määräykset edellyttävät konekohtaista lämmöntalteenottoa.

d) ulospuhallus-/ tuloilmakatokseen?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan rakentaa ulospuhallus-/ ilmanottokatokseksi Retermian tehtailla.

e) vanhoihin rakenteisiin (kammioon)?

Neulalämmönsiirtimet voidaan asentaa tulo- ja poistoilmakammioihin erilliseen väliseinään tai tulo-/poistosäleikköjen tilalle. Itsekantava runko mahdollistaa tuennan lattiasta tai seinästä.

5 JÄÄHDYTYS, LAUHDELÄMPÖ

5.1 Miten jäähdytys on ratkaistu Retermia-järjestelmässä?

Jäähdytys voidaan toteuttaa Retermia LTO-järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirtimillä syöttämällä liuosjäähdyttimestä tai tasaussäiliöstä kylmää liuosta tarpeen mukaan, jolloin jäähdytystehoa on mahdollista säätää portaattomasti.

Vaihtoehtoisesti jäähdytys voidaan toteuttaa erillisellä jäähdytyspatterilla, joka on kytketty jäähdytyskoneen tasaussäiliöön, porakaivoon (passiivinen jäähdytys) tai levylämmönsiirtimeen.

5.2 Onko vapaajäähdytys mahdollinen Retermia-järjestelmässä?

Kyllä. Esimerkiksi jäähdytyspalkkien sitomaa lämpöä voidaan talvella siirtää neulalämmönsiirtimen avulla tuloilman esilämmitykseen. Jäähdytyskoneen talvikäytöltä vältytään ja säästyy sähköä, joka on moninkertaisesti lämmitysenergiaa kalliimpaa.

5.3 Voidaanko lauhdelämpöä ottaa talteen Retermia-järjestelmässä?

Kyllä, lauhdelämpöä voidaan helposti hyödyntää neulalämmönsiirtimellä. Lauhdelämpö esim. jäähdytyskoneesta siirretään neula-LTO-liuospiiriin talvikäytön aikana.

6 ERIKOISKOHTEET

6.1 Soveltuvatko Retermian LTO-laitteet:

a) ravintoloihin/ ammattikeittiöihin?

Kyllä. Itse asiassa neulalämmönsiirrin on ainoa tunnettu LTO-laite, joka toimii rasvaisessa keittiön poistoilmassa.

b) uimahalleihin?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin kestää kostean ja klooripitoisen ilman.

c) maalaamoon?

Olemme toteuttaneet myös maalaamotilojen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoja.

Neulalämmönsiirrin on mahdollista korroosiosuojapinnoittaa sekä Ulospuhalluskatokseen on mahdollista sijoittaa erillinen suodatin mahdollista märkää maalia varten. Maalaamotilan LTO:n toteutus tulee tarkastella erikseen riippuen siitä, minkä tyyppistä maalaustoimintaa tilassa suoritetaan (märkämaalaamo, pulverimaalaamo, poistoilman lämpötila, syövyttävien aineiden ja maalihöyryn pitoisuus jne).

d) leipomoon?

Olemme toteuttaneet useita leipomotilan ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä . Leipomokohteet tulee tarkastella erikseen (mm. poistoilman lämpötila, pölypitoisuus). Jauhopölyn vuoksi LTO-poistopatterin sijoitteluun ja huollettavuuteen tulee kiinnittää huomiota suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Erikoissovellukset.

e) prosessiteollisuuteen/ korkeisiin lämpötiloihin?

Riippuu kohteesta. Teollisuuskohteiden suunnittelussa on hyvä kysyä erikseen neuvoa Retermian asiantuntijoilta. Yleensä neulalämmönsiirrintä ei voida asentaa yli 80 °C:n lämpötiloihin. Monissa prosessiteollisuuden kohteissa voidaan kuitenkin sijoittaa neulalämmönsiirrin tulopuolelle ja poistopuolelle jokin muu ratkaisu. Näin saavutetaan tulopuolella neulalämmönsiirtimen tarjoamat edut (esisuodatus ja esilämmitys: pääsuodatin pysyy kuivana).

f) sekakytkentään (esim. tulopuolelle Retermia, poistopuolelle jokin muu laite)?

Kyllä. Joissain tapauksissa tämä on ainoa vaihtoehto. Sekakytkentää tulee kuitenkin välttää, jotta saadaan toimintavarma ja optimoitu LTO-järjestelmä. Laitetoimittaja ei voi antaa toiminnallista takuuta lämpötilasuhteelle LTO-järjestelmästä, johon on toimittanut vain osan pattereista (esim. pelkän poistopatterin).

7 HUOLTO

7.1 Miten neulalämmönsiirrin pestään?

Neulalämmönsiirrin on helppo pestä vuosihuollon yhteydessä imuroimalla ja korkeapainepesurilla. Neulalämmönsiirrin on varustettu pesuvesialtaalla. Pesuvedet voidaan johtaa pois joko pesuvesiyhteen kautta tai vaihtoehtoisesti (katolle sijoitettavat mallit) laskea katolle pesuvesialtaan kulmista. Huoltotoimien onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon muutamia asioita, joista lisää tietoa Suunnittelijan sivuilla: Huollon suunnittelu

Pesurissa tulee olla erikoissuutin neulapinnan vaurioitumisen estämiseksi. Pesuaineliuoksen tulee olla alkaalista metallipesuainetta. Retermia toimittaa haluttaessa laitetoimituksen yhteydessä pesuripaketin (sisältää Kärcher-painepesurin, erikoissuuttimen ja pesuaineliuoksen). Katso tarkemmat huolto-ohjeet Retermian huoltovideosta.

8 ILMASTOINNIN SUUNNITTELU

8.1 Miten Retermian teknologiassa on otettu huomioon ilmastointijärjestelmien yleisimmät ongelmat, kuten:

a) käyttöhäiriöt: suodattimet jäätyvät tai tukkeutuvat lumesta/ lehdistä/ epäpuhtauksista ja niitä joudutaan vaihtamaan jatkuvasti?

Retermian neulalämmönsiirrin toimii tulopuolella esisuodattimena ja esilämmittimenä. Lumi jää neulapatteriin ja sulaa siihen, sulamisvedet poistuvat pesuvesiyhteen kautta. Samoin lehdet, suurikokoiset siitepölyhiukkaset ym. orgaaninen isojakeinen pöly jää neulapatterin pintaan, josta se voidaan helposti irroittaa vuosihuollon yhteydessä imuroimalla ja korkeapainepesulla. Pääsuodattimelle saapuessaan ilma on jo karkeasuodatettu (suodatusluokka noin G3-tasoa) ja esilämmitetty, jolloin pääsuodattimen käyttöikä pitenee kaksin-kolminkertaisesti. Käyttöhäiriöiltä ja jatkuvilta suodattimien vaihdoilta vältytään eikä ilmavirta pääse kuristumaan jäätyneiden suodattimien vuoksi. Toisaalta sisäilman laatu paranee merkittävästi, kun pääsuodatin pysyy kuivana: suodatin ei enää toimi otollisena kasvualustana homeille ja muille mikrobeille. Samalla kiinteistön energiatalous saadaan kuntoon.

b) LTO-laitteen tukkeutuminen, ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa?

Retermian lämmönsiirtimen ainutlaatuisen neulapinnan ansiosta lämmönvaihtopinta-ala on suuri, jolloin otsapintanopeus pysyy alhaisena. Lika ei juutu tiukasti patterin pintaan ja patteri on siksi helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa (esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä) lisäksi korkeapainepesurilla. Alhaisen ilmapuolen painehäviön johdosta ilmavirrat eivät kuristu ja painesuhteet säilyvät ennallaan LTO-laitteesta huolimatta.

c) huono sisäilman laatu?

Huono sisäilman laatu voi johtua tukkeutuneista, märistä ja likaisista suodattimista, jotka toimivat kasvualustoina homeille ja muille mikrobeille. Tukkeutuneet suodattimet ja/ tai lämmönvaihtimet kuristavat ilmavirran murto-osaan alun perin mitoitetusta. Toisaalta ulkoilman laatu saattaa myös olla huono, mutta suodatusluokkaa ei voida kasvattaa sen tuoman lisäpainehäviön takia, etenkään jos rakennuksessa on lämmöntalteenotto. Jatkuvan suodattimien tukkeutumisen vuoksi suodattimet on jopa saatettu poistaa kokonaan, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet kertyvät ilmanvaihtokanavistoon ja vähitellen myös sisäilmaan. Energiaa saatetaan säästää käyttämällä palautusilmaa, mikä johtaa epäpuhtauksien kiertämiseen rakennuksessa. Ilman laatu huononee vähitellen em. syistä johtuen. Käyttäjät tuntevat tarvetta avata ikkunoita tai ovia, jolloin painesuhteet muuttuvat eikä ilmanvaihto toimi tarkoitetulla tavalla.

Retermian neulalämmönsiirrin ratkaisee yllämainitut ongelmat. Esilämmitetty ja esisuodatettu ilma takaa, että pääsuodatin pysyy kuivana. Erillistä karkeasuodatinta ei enää tarvita tulopuolelle. Poistopuolen suodattimista voidaan myös luopua. Pääsuodattimen suodatusluokkaa voidaan nostaa kokonaispainehäviön kasvamatta, koska neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö on huomattavasti tavanomaista LTO-laitetta alhaisempi. Ilmavirrat eivät kuristu tukkeutuneiden suodattimien tai lämmönvaihtimien vuoksi. Palautusilmaa ei ole tarpeen käyttää, sillä poistoilman lämpöenergia voidaan nyt siirtää tuloilman lämmitykseen ja säästää energiaa hygieenisellä tavalla.

d) LTO-laitteen vuotaminen: liuotinkäryt yms. siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan?

Retermian LTO-järjestelmässä tulo- ja poistoilma eivät koskaan joudu kosketuksiin toistensa kanssa, joten vuotoa poistoilmasta tuloilmaan ei tapahdu. Siksi se on turvallinen vaihtoehto myös teollisuuskohteiden lämmöntalteenottoon.