Automaatio- ja sähkösuunnittelijalle

Retermia-säätökaaviot

Automaatio- ja sähkösuunnittelija saa toimintaselostukset Retermian laitteista sekä mitoitustiedot, joista käy ilmi mm. laitteiden tarvitsemien sähkösyöttöjen tiedot. Puhaltimien sähkökytkennöistä on erilliset ohjeensa.

Toimitamme automaatio- ja sähkösuunnittelijoille lisäksi mallisäätökaaviot lämmöntalteenottojärjestelmästä ja Retermia-laitteista. Niissä on esitetty laitetoimitukseen sisältyvät laitteet antureineen, toimilaitteineen ja kaapelointeineen. Kaavioihin on lisätty myös laitetoimitukseen kuulumattomia, mutta kokonaisuuden kannalta olennaisia tai hyödyllisiä, laitteita ja kaapelointeja. Esimerkkejä näistä ovat valvonta-alakeskus I/O-pisteineen ja huonelämpötila-anturit IV-koneen vaikutusalueella.

Säätökaavioista käyvät ilmi mm. seuraavat asiat:

 • Laitetoimitukseen sisältyvät laitteet (pumput, puhaltimet, venttiilit, toimilaitteet, anturit, riviliittimet, kaapeloinnit, turvakytkimet ym.)
 • Laitteet, jotka eivät sisälly laitetoimitukseen (pumput, puhaltimet, toimilaitteet, anturit, riviliittimet, kaapeloinnit, ryhmäkeskukset, alakeskukset ym.)
 • Retermian toimittamien antureiden mitta-alue, syöttöjännite ja mittaviesti
 • Retermian toimittamien toimilaitteiden syöttöjännite/ohjausjännite, säätöviesti ja ajosuunta
 • Retermian toimittamilta laitteilta alakeskukseen saatavat I/O-pisteet sekä Modbus-väylät
 • Retermian toimittamien laitteiden tarvitsemat syöttökaapeloinnit ryhmäkeskukselta
 • Retermian toimittamien venttiileiden käyttötarkoitus
 • Kaikkien säätökaaviossa olevien laitteiden hankintarajat.

Nestevirtausmittareiden ja ilmamäärälähettimien mitta-alueet sekä pumppujen ja puhaltimien syöttöjännitteet on esitetty Retermian toimittamissa mitoitustiedoissa.

Suunnittelussa huomioitavaa

Retermia-järjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon seuraavia asioita:

 • Ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin pumpun lukitus, jäätymissuojatermostaatin lukitus ja ilmanvaihdon hätäseislukitus on esitetty Retermian säätökaaviossa esimerkinomaisesti. Lopullinen toteutustapa on suunnittelijoiden päätettävissä.
 • Retermian toimitukseen kuulumattomat laitteet on esitetty säätökaavioissa esimerkinomaisesti. Lopullinen toteutus on suunnittelijoiden päätettävissä.
 • Retermian toimittamien laitteiden syöttöjännitteet, ohjausviestit, säätöviestit ja mittaviestit: esimerkiksi osa antureista toimii mm. 24 VDC sähkösyötöllä ja 4-20 mA viestillä
 • EC-puhaltimissa myös Modbus-liityntävalmius
 • EC-puhaltimien rele ohjelmoitu tehtaalla käyntitilatiedoksi (indikointi). Kyseinen rele voidaan työmaalla ohjelmoida urakoitsijan toimesta hälytykseksi.
 • AC-puhaltimet ja pumput: tarkistettava, kuuluvatko taajuudenmuuttajat laitetoimitukseen.